Wspólnota Mieszaniowa - koszty i przychody

Przychody Wspólnoty mieszaniowej pochodzą w głównej mierze z zaliczkowych opłat miesięcznych na koszty utrzymania nieruchomości, opłacanych przez lokatorów i członków owej Wspólnoty. Na jakich zasadach rozliczane są owe przychody i które przepisy prawne to wszystko regulują?

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - DEFINICJA

Wspólnotą Mieszaniową określa się ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości - najczęściej chodzi tu o blok mieszaniowy. Pojęcie to wprowadziła do polskiego prawa ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, która weszła w życie 1 stycznia następnego roku.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA A SPRAWY FINANSOWE

Celem powstania Wspólnoty Mieszaniowej nie było prowadzenie żadnej działalności gospodarczej, lecz działanie na rzecz dobra określonej, użytkowanej przez członów wspólnoty nieruchomości, jak również terenów do niej przylegających. Skutkiem działań wspólnoty powinno być utrzymanie danego budynku w należytym stanie - i to nie tylko w rozumieniu dobrej prezencji danej nieruchomości, lecz także jej stanu prawnego oraz finansowego. Pojawia się zatem pytanie dotyczące spraw pieniężnych, sposobów ich naliczania oraz rozliczania. Przepisy wspomnianej ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali sugerują, iż właściciele wszystich lokali wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej powinni uiszczać zaliczki w formie bieżących opłat, z których pokrywane będą koszty zarządu ową nieruchomością. Zaliczki takie mają być płatne z góry - do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Pojawia się zatem pytanie: Czy wspólnota mieszaniowa może wykazywać przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania wspólnej nieruchomości dopiero w momencie, gdy je otrzyma, a właściwe koszty wówczas, gdy zostaną już zaksięgowane? Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco: Przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej są przychodami podatkowymi wspólnoty dopiero w chwili ich otrzymania. Wydatki można jednakże uznać za koszty podatkowe już wtedy, gdy zostaną zaksięgowane.

FINANSE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ A PRZEPISY PRAWNE

Na sposób działania Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach finansowych wpływ mają następujące przepisy: - art. 1 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają osobowości prawnych, jednak są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych) - art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przychody z wpłat właścicieli lokali powinny być przez wspólnotę rozpoznawane zgodnie z tym artykułem w momencie ich wpływu na rachunek Wspólnoty Mieszaniowej) - art. 15 ust. 4-4e ustawy o podatku dochodowym (reguluje zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów) - art. 15 ust. 4f-4h ustawy o podatu dochodowym ( znajdziemy w nim wyjątki od umieszczonych w art. 15 ust. 4-4e zasad) - art. 15 ust. 4, ust. 4b i ust. 4c ustawy o podatu dochodowym (koszty uzyskania przychodów Wspólnoty, odnoszące się do danego roku podatkowego, a poniesione w uwzględnionych terminach są potrącalne w następnym roku podatkowym po roku, za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe lub złożone finansowe zeznanie) - art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym (koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia - chyba że przekroczą one bieżący rok podatkowy i nie będzie możliwe rozróżnienie która część dotyczy którego roku. Wówczas rozliczenie następuje w chwili ich ukończenia i sumuje się całt, przeznaczony na nie okres) - art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (dotyczy on wspomnianej wcześniej konieczności wnoszenia zaliczek w formie bieżących opłat na rzecz zarządu wspólnoty) - art. 20 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (wykładnia pojęcia "dzień poniesienia kosztu" - jeśli chodzi bowiem o podatek dochodowy dniem poniesienia kosztu jest ten dzień, na który dany koszt zaksięgowano, a nie dzień faktycznego rozchodowania środków z rachunku bankowego)