Zmniejszenie wartości nieużywanego środka trwałego

Jeśli jakiś środek trwały z różnych względów nie jest przez daną organizację używany, można zastanowić się nad jego liwidacją. Warto bowiem przemyśleć, czy nieużywanie takiego środka trwałego nie ma czasem wpływu na jego amortyzację - czyli zmniejszenie w czasie wartości majątu trwałego danej firmy.

LIKWIDACJA ŚRODÓW TRWAŁYCH

Likwidacja środka trwałego może przybierać kilka form. Niektóre środki trwałe w ogóle nie powinny podlegać amortyzacji. Do takich należą te składniki majątku, które nie są używane ze względu na przekwalifikowanie firmy i zaprzestanie prowadzenia takiej działalności, w której wymienione sładniki były używane, jak również zawieszenie danej działalności gospodarczej w oparciu o przepisy o swobodzie działalności gospodarczej.

ODPISY AMORTYZACYJNE

Czym są odpisy amortyzacyjne? Są one wymiernym wyznacznikiem zużywania się jakiegoś środka trwałego w tracie jego użytowania i - co za tym idzie - spadku jego wartości. Obliczane są one na podstawie wartości początowej, jaką dany środek trwały posiadał. Pamiętajmy, że amortyzacji nie będą podlegały te środki trwałe, które przestały być używane ze względu na trwałe zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli dane przedsiębiorstwo jedynie zawiesiło swoją działalność i ze względu na to dany środek trwały nie jest używany, nie może podlegać amortyzacji. Jeśli składnik majątku utraci status środka trwałego, również nie będzie on jej podlegał. Okolicznością taką może być albo wspomniane wyżej, trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności firmy, w której dany środek trwały był używany, albo w sytuacji, gdy środek trwały zostaje zlikwidowany - bądź w sposób fizyczny, bądź na przykład na mocy sprzedaży. Wówczas nalezy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych - i to już od dnia utraty statusu określonych środków trwałych. Prawidłowe przeprowadzenie amortyzacji wymaga uwzględnienia czterech rzeczy: ustalenia właściwej metody amortyzacji oraz jej stawki, skrupulatnego prowadzenia "Ewidencji środków prawnych i wartości niematerialnych i prawnych", jak również właściwego księgowania kosztów odpisów amortyzacyjnych.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

Liwidacja środów trwałych musi zostać dobrze udokumentowana. Dowodem księgowym, który stanowi podstawę odniesienia do dalszej ewidencji, jest dokument LT. LT jest doumentem rozchodowym środka trwałego, potwierdzającym brak użyteczności środka, jak również wykreślenie go z ewidencji składników rzeczowych aktywów przedsębiorstwa. Wykonanie tego dokumentu jest kolejnym krokiem do fizycznej liwidacji środka trwałego, które na jego podstawie rzeczywiście może zostać sprzedane lub po prostu zniszczone. Na mocy dowodu księgowego LT następuje również liwkidacja księgowa danego środka trwałego, czyli wykreślenie go z listy "Środki trwałe", a także z konta przejściowego "Umorzenie środków trwalych", gdzie przez pewien czas figurował. Dokument LT musi zawierać 11 następujących elementów:

1. Oznaczenie i numer dokumentu

2. Pieczątkę organizacji

3. Nazwę środka trwałego

4. Numer inwentarzowy

5. Ilość sztuk likwidowanego środka trwałego

6. Wartość, jaką środek trwały posiadał początkowo

7. Dotychczasową amortyzację (umorzenie)

8. Orzeczenie komisji likwidacyjnej, które uzasadnia konieczność likwidacji środka trwałego, na przykład ze względu na niewspółmierne koszty, jakie poniosłoby przedsiębiorstwo za naprawę uszkodzonego sprzętu

9. Skład komisji likwidacyjnej (imiona i nazwiska osób należących do komisji likwidacyjnej)

10. Datę rozpoczęcia likwidacji

11. Zatwierdzenie decyzji komisji likwidacyjnej (potwierdzone podpisem kierownika jednostki)