Ubezpieczenie OC dla rolników

Wypadki mogą się zdarzyć różnym ludziom w różnych miejscach - szczególnie wówczas, gdy posługujemy się ciężkim sprzętem. Jedynie brak działania nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Z pewnością jest ono duże w gospodarstwie rolnym, gdzie coś może się przytrafić zarówno samemu rolnikowi, jak również jego rodzinie, pracownikom, maszynom, czy hodowanym przez niego zwierzętom. Dlatego należy się ubezpieczać - nie tylko od następstw nieszczęśliwych wypadków, które przydarzają się samym mieszkańcom gospodarstwa rolnego, lecz także od następstw tych wypadków, jakie sami - nieumyślnie - sprowadzą oni na innych.

O UBEZPIECZENIU DLA ROLNIKÓW

Zawieranie umów ubezpieczenia przez osoby posiadające gospodarstwo rolne jest obowiązkowe. Wszak obecność maszyn rolnicznych może przynieść ze sobą szkodę - podobnie jak obecność zwierząt hodowlanych, które zawsze mogą coś zniszczyć, gdy na przykład uciekną. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku. Po upływie tego czasu, OC rolnika jest przedłużane w sposób automatyczny. Pieczę nad ubezpieczeniami sprawuje wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta właściwy bądź dla położenia konkretnego gospodarstwa rolnego, bądź też miejsca zamieszkania rolnika. Zarówno oni, jak i UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) upoważnieni są do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli.

REGULACJE PRAWNE

Obowiązowe ubezpieczenia rolników są regulowane przez następujące akty prawne: - ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, tj. Dz. U. 2013 Poz. 392) - Kodeks cywilny Ustawa została tak skonstruowana, by poszkodowana w jakikolwiek sposób osoba - czy to rolnik i jego najbliżsi, czy też ktoś poszkodowany przez nich - była jak najlepiej zabezpieczona i otrzymała należne jej odszodowanie. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko rolnika, lecz również: - osobę pozostającą z nim we wspólnym gospodastwie domowym (siostra, brat, konkubina, konkubent itp.) - osobę pracującą w jego gospodarstwie rolnym - maszyny będące częścią gospodarstwa rolnego (nie ma zatem potrzeby ich ponownego ubezpieczania w innym miejscu - chyba że chodzi o ciągnik rolniczy, który podlega ubezpieczeniu na podstawie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) - pozostające pod nadzorem zwierzęta hodowlane (przy czym w przypadku wyrządzonych przez nich szkód, rolnik musi wykazać, iż nie ponosi za to winy - należy pamiętać jednak, iż ich ucieczka i uszkodzenie czegoś będzie traktowane jak zaniedbanie ze strony rolnika i jego bliskich, którzy nie dopilnowali zwierząt) - ubezpieczeniem objęte są także szkody na mieniu, choć w dużo węższym zakresie (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyraźnie mówi - art. 53 pkt 1 - iż zakład ubezpieczeń społecznych nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody, które w danym gospodarstwie rolnym wyrządził sam rolnik, jego rodzina lub pracownicy) Jak mówi artykuł 50 ustęp 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYPADKI W ROLNICTWIE

Trudno przewidzieć niektóre zdarzenia, jednakże zwykle rodzaje wypadków można zaklasyfikować do określonych grup. W zależności od okoliczności - prawo zawsze musi bowiem brać pod uwagę wszystkie przesłanki i informacje dotyczące zdarzenia - ustawodawca wyróżnił kilka zasad dotyczących odpowiedzialności rolnika:

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE WINY - podstawowa zasada, na podstawie której odpowiada rolnik (art. 415 k.c.) i na mocy której zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA ZASADZIE RYZYKA (art. 431, 435 k.c.) - ponosi ją rolnik oraz zakład ubezpieczeń społecznych wówczas, gdy szkoda powstała w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego a jednocześnie gospodarstwo to można uznać za zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody Przy tym właściciel gospodarstwa rolnego (czyli osoba, która się ubezpiecza) może uzyskać odszkodowanie również wówczas, gdy sam zostanie poszkodowany przez swojego pracownika, albo przez osobę, która wraz z nim zamieszkuje dane gospodarstwo rolne.